אקספרס

תקנון תחרות "חפש את המטמון" בפייסבוק 0 מוצרים

 

 1. מטרתו של תקנון זה הינה להסדיר ולקבוע את הכללים על פיהם תתנהל תחרות "חפש את המטמון" בעמוד הפייסבוק של פאנקו גרופ בע"מ (להלן: "התחרות" ו"פאנקו" בהתאמה).

 2. ההשתתפות בתחרות כפופה לקריאת תקנון זה ולהסכמה להוראותיו. פאנקו מזמינה אתכם לקרוא בעיון תנאי תקנון זה ועומדת לרשותכם בכל שאלה או הבהרה שתידרש.

 3. כל משתתף בתחרות מטעם פאנקו מצהיר ומתחייב, כי קרא את התקנון, כי הינו מודע ומסכים להוראותיו וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה, במישרין ו/או בעקיפין, כנגד פאנקו ו/או בעליה ו/או אתר פאנקו ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם.

 4. על המשתתף בתחרות לעמוד בכל התנאים הקיימים בתקנון זה, כמפורט להלן.


התחרות


 1. במהלך תקופת התחרות תוצג מעת לעת שאלה ו/או משימה בעמוד פאנקו בפייסבוק עליה יתבקש כל משתתף להשיב בדרכים שיפורטו.

 2. תחילתה של התחרות ביום 15/01/2017 וסיומה ביום 21/01/2017 בשעה 23:59 (להלן: "תקופת התחרות"). פאנקו רשאית להפסיק ו/או לסיים ו/או להאריך ו/או לקצר, בכל עת, ללא התראה מראש, את תקופת התחרות ולמשתתפים לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בעניין זה.

 3. חוקי התחרות, הפרס/ים בתחרות והתנאים לזכייה יפורסמו בעמוד פאנקו בפייסבוק.

"כדי להשתתף בתחרות, על המשתתף לעשות לייק לפוסט התחרות ולשתף אותו בעמוד שלו, להירשם לאתר paneco.co.il או להתחבר לאתר עם שם המשתמש והסיסמא שלו ולהיכנס לעמוד האזור האישי שלו, שם יחכו לו הרמזים לחידה היומית"

 1. פאנקו תהיה רשאית לשנות את תנאי התחרות בכל עת בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת.


השתתפות בתחרות


 1. כל אדם תושב מדינת ישראל בן 18 ומעלה, שאינו פסול דין, רשאי להשתתף בתחרות.  

 2. על המשתתף להיות בעל פרופיל תקין ובעל תמונת פרופיל.

 3. עובדי פאנקו ובני משפחותיהם בדרגה ראשונה אינם רשאים להשתתף בתחרות.

 4. פאנקו שומרת לה את הזכות לפסול משתתף אשר אינו פועל לפי כללי תקנון זה ו/או מבצע פעולות שיש בהם כדי להוות הפרה של כל דין ו/או אשר מבצע פעולות שאינן ראויות לדעת פאנקו ו/או אשר לדעתה פעילותו איננה משרתת את המטרה שלשמה נוצרה התחרות, מבלי לתת הסבר והודעה מראש.

 5. למשתתף אין ולא תהא כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה, מכל מין וסוג, בעניין הפסילה והוא לא יהא זכאי לפיצוי כלשהו בגין הפסילה.  

 6. לפאנקו תהיה הזכות לבקש מהמשתתף הוכחה לכך שפעל כשורה.


הזכייה בתחרות והפרס/ים


 1. קביעת הזוכה/ים בכל תחרות תבוצע על ידי פאנקו, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, לא תהייה תלויה   בדבר, לרבות מספר ה"לייקים" שיקבל מתמודד זה או אחר (אלא אם נאמר במפורש אחרת) והיא תהיה סופית, מוחלטת ובלתי ניתנת לערעור או השגה.  

 2. לא יזכה מתמודד בתחרות ביותר מפרס אחד.

 3. הודעה בדבר זכייה בפרס תישלח לזוכה, תוך 10 ימי עסקים ממועד סיום התחרות, באמצעות שליחת מסר במערכת הדואר הפנימית של פייסבוק על פי הפרטים שנמסרו על ידו במסגרת התחרות.

 4. שובר הזכייה (להלן: "קופון") על-סך 150 ש"ח ישלח לזוכה עד 10 ימים מתום הפעילות דרך הודעה פרטית במייל ו/או בצ'ט הפייסבוק.

 5. זוכה יהא רשאי לממש את הפרס עד חודש ימים מהיום בו נשלחה לו הודעת הזכייה. במידה והזוכה ולא יגיע לקבל את הפרס, לא יהיה זכאי לכל תחליף זכייה כספי ו/או אחר. באחריות הזוכה לתאם עם פאנקו את שליחת הפרס או איסופו באופן עצמאי. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תהא פאנקו רשאית, אך לא חייבת, להאריך את התקופה למימוש הזכייה.

 6. בעת קבלת הפרס וכתנאי לקבלתו, יידרש הזוכה לאמת את הפרטים האישיים שמסר במסגרת התחרות (לרבות היותו בגיר), ע"י הצגת תעודת זהות וכן לחתום על מסמך בנוסח המקובל בחברה המאשר את קבלת הפרס.

 7. פאנקו תהא רשאית לשנות את הפרס/ים בכל עת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. הפרס/ים אינו ניתן להמרה, לא בכסף ולא בשווה כסף ולא בכל פרס ו/או מוצר אחר.

 8. פאנקו תהא ראשית לפרסם את שמות המשתתף/ים שזכו בפרס/ים ותמונותיהם בכל סוגי המדיה על פי שיקול דעתה. בעצם ההשתתפות בתחרות נותן בזאת המשתתף את הסכמתו לאמור לעיל ולא תהיה לו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר לכך.


כללי


 1. המשתתף מאשר בזאת כי ידוע לו והוא מסכים לכך שהמידע האישי שיימסר על ידו במסגרת הרישום לתחרות ישמש גם לצורך משלוח מידע, באמצעות דוא"ל ו/או הודעות SMS, מפאנקו לרבות בעניין מבצעים, חידושים באתר פאנקו, פרסומות, מידע שיווקי וכדומה.

 2. השתתפות בתחרות מהווה הסכמה של המשתתף לכך שכל פרט ו/ו תמונה ו/או מידע אשר יועלה לעמוד התחרות בפייסבוק, יהיה חשוף לצדדים שלישיים.

 3. ככל ויידרש המשתתף במסגרת התחרות להעלות תמונה או תמונות שלו ו/או של אחרים, הוא מאשר בזאת כי התמונה או התמונות הנן בבעלותו המלאה והבלעדית של המשתתף ואשר צולמה/ צולמו על ידו בלבד. המשתתף מצהיר כי הנו בעל הזכויות הבלעדי לרבות כל זכויות הקניין הרוחני בתמונה או בתמונות וכי בשליחתה לצורך השתתפות בתחרות ולרבות פרסומה אין משום הפרת הוראות כל דין וכי הינו רשאי לעשות בתמונה שימוש. המשתתף מתחייב כי אם וככל שמופיע בתמונה אדם אחר מלבדו, אותו אדם נתן את הסכמתו במפורש וכדין להופיע בצילום ולשימוש בתמונה כמפורט בתקנון זה.

 4. פאנקו רשאית לפסול תכנים אשר לדעתה, אינם ראויים ו/או אינם חוקיים.

 5. פאנקו שומרת לעצמה את הזכות לשנות תקנון זה מעת לעת.

 6. בכל מחלוקת בעניין תחרות זו, תהא לבית המשפט המוסמך בתל אביב - יפו סמכות שיפוט ייחודית ובלעדית.

 7. בכל מקרה של סתירה, ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים
  כלשהם בדבר התחרות, לרבות באמצעי התקשורת השונים, תגברנה הוראות תקנון זה.

 8. התנאים מנוסחים בלשון זכר לצורכי נוחות בלבד ומתייחסים גם לנשים.
סנן

Warning

Your query returned an empty result !